Všeobecné obchodné podmienky Penziónu Valaška
 
Článok I.
Úvodné ustanovenia
 
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom penziónu, využívanie online rezervačného systému prevádzkovateľa penziónu, platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom/klientmi , ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezerváciách.
 2. Klient je oprávnený využívať rezervácie v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ penziónu ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
 3. Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 4. Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb berie ako zmluvné podmienky pre ubytovanie a rezerváciu.
 
Článok II
Rezervácia
 
 1. Pri rezervácií telefonicky, emailom alebo online rezervácii má klient možnosť overiť si telefonicky, aktuálne voľné ubytovacie kapacity v penzióne podľa zadaných požiadaviek (dátum príchodu, dátum odchodu a pod.).
 2. Pri online rezervácii na internete po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje a odošle rezervačný formulár.
 3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla, ktoré je zhodné s číslom objednávky. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.
 
Článok III
Platobné podmienky
 
 1. Úhradu zálohy za pobyt je klient povinný uhradiť v plnej výške na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá bude klientovi doručená na adresu, ktorú klient uvedie pri rezervácii (e-mailová, poštová adresa).
Článok IV.
Storno podmienky
 
 1. Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť telefonicky alebo e-mailom na telefónnom čísle: +421 52 442 25 62 e-mailová adresa: recepcia@penzionvalaska.sk. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa penziónu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.
 2. V prípade odstúpenia klienta a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi penziónu nárok na storno poplatok nasledovne:
Stornovací poplatok platný pre všetky pobyty s výnimkou Špeciálnych akciových pobytov.

0 % z ceny objednaných a potvrdených 30 dní pred dňom nástupu na pobyt
30 % z ceny objednaných a potvrdených služieb 29 - 1 deň  pred dňom nástupu na pobyt
100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb nenastúpenie na pobyt
 1. V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi penziónu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
 2. V prípade odstúpenia klienta a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ penziónu klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ penziónu je oprávnený v prípade odstúpenia klienta a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej zálohy voči pohľadávke prevádzkovateľa penziónu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa penziónu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ penziónu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada zálohy pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.
 
Článok V
Osobitné ustanovenia
 
 1. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na oddelenie prevádzkovateľa penziónu - recepciu telefonicky na telefónnom čísle: +421 52 442 25 62 alebo emailom na e-mailovú adresu: recepcia@penzionvalaska.sk
 2. Ubytovacia doba je v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod do 19.00. Klient je povinný uvoľniť izbu do 10.00 hod. V opačnom prípade bude klientovi započítaný ďalší deň.
 3. V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na recepciu penziónu telefonicky na telefónnom čísle: +421 52 442 25 62 e-mailová adresa: : recepcia@penzionvalaska.sk
Článok 6
Záverečné ustanovenia
 
 1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynutiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
 3. Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa penziónu.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.03.2017.
 
Valaška s.r.o.


GDPR

Spoločnosť Valaška, spol. s r.o. sídlom Hlavné námestie 2, 06001, Kežmarok, Slovensko (ďalej len „spoločnosť“) v prevádzke Penzión Chata Valaška, Dolný Smokovec 18, 05981 si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov, ktorých zoznam je:
  •  majitelia penziónu
  •   manažér penziónu
  •  rečepčný/á penziónu
  •  účtovníčka penziónu
 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
 • Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory areálu spoločnosti kamerovým systémom len za účelom  ochrany majetku, verejného poriadku,  života a zdravia fyzických osôb.
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.
 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb, odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.
Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti:
 • so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb,
 • marketingovými aktivitami.
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti
 
Správca údajov
1.1. Spoločnosť Valaška, spol. s r.o. sídlom Hlavné námestie 2, 06001, Kežmarok, Slovensko (ďalej len „spoločnosť“) v prevádzke Penzión Chata Valaška, Dolný Smokovec 18, 05981 Zodpovedný zamestnanec: Ing. Ľudmila Čajková E-mailová adresa: info@penzionvalaska.sk
1.2. Spoločnosti Valaška, spol. s r.o. záleží na ochrane osobných údajov a ochrane súkromia Dotknutých osôb, ktorú berie vážne, a preto prostredníctvom tohto Dokumentu poskytuje Dotknutým osobám nielen komplexné informácie podľa § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ale aj ďalšie informácie a vysvetlenia za účelom vytvorenia úplnej transparentnosti k Dotknutej osobe a prehĺbenia vzájomnej dôvery. Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila tieto Zásady o ochrane údajov (ďalej len „Zásady“), ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v tlačenej podobe na prevádzke penziónu. Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Zákona č. 18/2018 z (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov”).
1.3 Tieto Zásady poskytujú všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas poskytovania svojich služieb. Vzhľadom na širokú škálu požiadaviek hostí sa môže spôsob spravovania údajov príležitostne líšiť od toho, čo je uvedené v týchto zásadách. K takejto odchýlka môže dôjsť na požiadanie hosťa a Spoločnosť bude vopred informovať hosťa o danom spôsobe.
1.4 Spoločnosť vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb.
1.5 Prevádzkovateľ Dotknutej osobe garantuje, že nikdy nepredá alebo inak komerčne nevyužije osobné údaje získané od Dotknutej osoby na účely podľa bodu (1) Dokumentu v rámci obchodnej spolupráci sa akoukoľvek treťou stranou a nikdy nezverejní žiadne osobné údaje Dotknutej osoby bez toho, aby s tým Dotknutá osoba nevyjadrila písomný súhlas (napr. zverejňovanie fotografií na marketingové a propagačné účely na internete).
1.6 Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov, ktoré nie je uvedené v týchto zásadách ešte pred daným procesom spravovania údajov. Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností.
1.7 Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov. Právne vyhlásenie obsahujúce súhlas neplnoletých osôb mladších ako šestnásť rokov nie je platné, pokiaľ nie je dohodnuté alebo následne schválené štatutárnym zástupcom týchto neplnoletých osôb.
1.8 Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.
1.9 Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.
Definície
2.1 Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty – a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.
2.2 Špeciálne údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.
2.3 Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie.
2.4 Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov.
2.5 Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia.
2.6 Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútov vhodných na identifikáciu.
2.7 Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom
2.8 Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom.
2.9 Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná.
2.10 Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania.
2.11 Zablokovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie.
2.12 Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov.
2.13 Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov – vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi.
2.14 Tretia strana: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

Spravovanie údajov
3.1 Využívanie ubytovacích služieb: Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.
3.2 V prípade určitých služieb sa môžu v časti „komentáre“ poskytovať doplňujúce údaje, ktoré umožňujú kompletné posúdenie potrieb hosťa. Rezervácie izieb a poskytovanie služieb však nesmie závisieť od poskytnutia takýchto doplňujúcich údajov.
3.3 Hostia sa tiež môžu pri využívaní každej služby prihlásiť na ober noviniek. Spravovanie údajov týkajúcich sa noviniek je uvedené v Odseku 3.7.
3.4 Rezervácie pobytu: V prípade on-line, osobnej (na papieri) alebo telefonickej rezervácie Spoločnosť požaduje/môže požadovať od Hosťa poskytnúť nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, štátna príslušnosť, e-mailová adresa, číslo telefónu, druh kreditnej karty /debetnej karty, meno držiteľa kreditnej karty/debetnej karty, dátum ukončenia platnosti kreditnej karty/debetnej karty.
3.5 Preverený obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý v postavení tretej strany prevádzkuje rezervačný systém zabezpečujú vo zvýšenej miere ochranu údajov a majú prijaté vhodné bezpečnostné opatrenia a prenos Vašich osobných údajov cez verejne prístupnú počítačovú sieť je vždy chránený silnými a certifikovanými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií, najmä bit SSL (Secure Socket Layer).
3.6 Obchodný partner Prevádzkovateľa, ktorý v postavení tretej strany prevádzkuje rezervačný systém www.booking.com uchováva údaje  a potom ich zlikviduje. Detaily o ochrane Vášho súkromia, ktoré zabezpečuje tento obchodný partner Prevádzkovateľa nájdete tu: http://www.booking.com/content/privacy.en-gb.html.
3.7 Údaje o bankovej karte: Pre rezervácie izieb môže Spoločnosť použiť len údaje z danej bankovej karty, kreditnej karty alebo bankového účtu v takom rozsahu a do toho času ako je potrebné na vykonanie práv a splnenie povinností. Údaje sú spracované bankovým partnerom zazmluvneným Spoločnosťou.
3.8 Hostia môžu získať ďalšie informácie o spravovaní  údajov bankovej karty jednotlivými pod-systémami spoločnosti na základe požiadavky zaslanej na e-mailovú adresu: info@penzionvalaska.sk.
3.9 Bezpečnostné kamery. Spoločnosť vyhlasuje, že verejne prístupné priestory  penziónu Valaška najmä parkovisko, priestory haly a priestor baru v reštaurácii sú monitorované kamerovým systémom. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením. Účelom bezpečnostných kamier je ochrana majetku. Presnejšie povedané, účelom je ochrana zariadenia významnej hodnoty, ako aj osobných cenností hostí a používa sa na odhaľovanie porušovania zákona  a pristihnutie páchateľa pri čine a prevencia takýchto trestných činov sa nedá robiť iným spôsobom a/alebo neexistuje žiadna iná metóda predkladania dôkazov.
3.10 Profil na facebooku: Spoločnosť a penzión sa dajú kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok . Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky  dozvedieť o aktuálnych špeciálnych ponukách. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí/penziónu/reštaurácií. Pokiaľ to nie je skupinová fotografia, Spoločnosť  si musí vždy pred ich publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas subjektov údajov. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.
3.11 Údaje o návštevnosti webových stránok
Referencie a linky: Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.
Analytické nástroje, cookies: spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.
Kontakt: Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po dobu 5 (piatich) rokov.

Bezpečnosť údajov
4.1 Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám.  Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj voči náhodnému zničeniu, poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie. Spoločnosť musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila technickú ochranu osobných údajov

Práva a opravné prostriedky
5.1 Poskytovanie informácií: Na základe žiadostí zaslaných subjektmi údajov na e-mailové adresy v každej časti alebo priamo Spoločnosti, musí Spoločnosť poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétnych údajov o subjekte spravovaných Spoločnosťou a/alebo spracované spracovateľom údajov poverených Spoločnosťou; zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov; meno a adresa spracovateľov údajov, ako aj ich činnosti súvisiace so spravovaním údajov a (v prípade prenosu osobných údajov subjektu) právny základ a prijímateľ prenosu údajov. Takéto informácie sa musia poskytnúť do 25 dní, bezplatne raz ročne pre identické údaje, a za poplatok za všetky dodatočné požiadavky. Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, Spoločnosť musí písomne informovať subjekt údajov, ktoré ustanovenie ktorého zákona bolo právnym základom pre zamietnutie informácií a tiež musí informovať subjekt údajov o možnostiach odvolania sa.
5.2 Vymazanie a blokovanie, námietka: Prípady vymazania a blokovania osobných údajov a námietky proti spravovania údajov sa riadia ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov. Spoločnosť musí poskytnúť informácie o právnych predpisoch uvedených v tomto odseku na základe požiadaviek zaslaných na info@penzionvalaska.sk
5.3 Súdne spory: Ak je porušené právo na súkromie subjektov údajov, môžu títo podať žalobu voči Spoločnosti. Súdne konanie sa riadi nariadeniami Zákona o ochrane osobných údajov, a nariadeniami v Občianskom zákonníku, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi. Spoločnosť musí poskytnúť informácie ohľadne právnych predpisov použitých v tomto odseku na základe požiadaviek poslaných na e-mailovú adresu: info@penzionvalaska.sk

Rôzne ustanovenia.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky o jej zmene zúčastnené strany upovedomí. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami. Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc miestny Úrad pre ochranu osobných údajov.
Posledná aktualizácia: 09.07.2020.